Het Wijkoverleg Gaasperdam, het WOG, wat is/was dat?

Een beknopt historisch overzicht

 

Oprichting WOG

Gaasperdam is een deel van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost en heeft als (sub)wijken Holendrecht, Reigersbos, Gein en Nellestein. Ook het dorp Driemond maakt inmiddels deel uit van Gaasperdam en mogelijk in de toekomst ook Weesp.

Eind jaren negentig van de vorige eeuw richtte in Gaasperdam een aantal actieve bewoners, vaak vertegenwoordigers van bewonersgroepen, het Wijkoverleg Gaasperdam op, kortweg het WOG. Het WOG werd ondersteund door het opbouwwerk,. In 4 tot 6 bijeenkomsten per jaar bespraken actieve en geïnteresseerde bewoners en (belangen)organisaties van Gaasperdam voor de gehele wijk relevante zaken. Ze wisselden informatie uit, maakten afspraken over gezamenlijke aanpak van problemen, zoals door het verstrekken van gevraagde en ongevraagde adviezen aan  lokale overheden of zorgden voor het verkrijgen van informatie van andere instanties, instellingen en overheden. Soms werden werkgroepen ingesteld om bepaalde zaken concreet uit te werken.

Stichting WOG

In 2001 werd het Wijkoverleg een officiële stichting met een niet-politiek bestuur. De doelstellingen van de Stichting zijn vastgelegd in erkende statuten. Bij de geregelde overleggen waren naast bewoners en vertegenwoordigers van bewoners- en belangenorganisaties uit Gaasperdam vaak personen uitgenodigd die informatie konden geven over voor Gaasperdam relevante zaken. Zoals bijvoorbeeld medewerkers van de politie, woningbouwcorporaties, van afvalverwerking,  groenonderhoud of gezondheidszorg. Via dit overleg bleven deze instellingen ook zelf op de hoogte van voor hen nuttige ontwikkelingen en knelpunten in de wijk. Ook politici of een portefeuillehouder van de stadsdeelraad schoven dikwijls aan om informatie te geven én te krijgen.

Thema’s

Belangrijke onderwerpen die vanuit het WOG, soms in speciale werkgroepen (‘platforms’), werden aangepakt waren onderwerpen als afval, buurtveiligheid, openbaar vervoer, voorzieningen en activiteiten voor jongeren, de kwestie van de plannen voor de A6-A9 verbinding, de ontwikkeling van sportvoorzieningen, de beoordeling van de effecten voor de wijk van structuurvisies van Gemeente en provincie, de gemeentelijke bouwplannen aan de zuidoever van de Gaasperplas en de dreigende aantasting daardoor van dit natuur-recreatiegebied (‘Gaasperdam Groen’). Aan de werkgroepen namen ook verenigingen en (recreatie) clubs deel van buiten het reguliere WOG-overleg. Zo was er toch contact met actieve bewoners uit andere sectoren. De thema’s werden en worden kenbaar gemaakt aan de relevante overheden via overleg, brieven, inspraak, raadsadressen, publieksacties, rondleidingen, visiestukken enz. Daarnaast werden ook de bewoners van Gaasperdam door uitgaven, bijeenkomsten, open dagen, rondwandelingen en via de media geïnformeerd.

Jaren met verminderde activiteit

Helaas werden de activiteiten van het WOG vanaf 2012 op een lager pitje gezet. Verschillende bestuursleden moesten door drukke werkomstandigheden, privéomstandigheden als ziekte of verhuizing, hun inzet voor het WOG tijdelijk of definitief staken. De website is inmiddels niet meer online, de website van Platform Gaasperdam Groen is nog wel bereikbaar, maar wordt niet meer bijgehouden. http://www.gaasperdamgroen.nl/ Hier vindt u nog veel informatie over de organisaties in de wijk.

WOG

Zoals in de uitnodiging toegelicht blijkt er nog steeds behoefte aan een overleg- en ontmoetingsplek voor de gehéle wijk, om te praten over gezamenlijke belangen. De nog actieve WOG bestuursleden, vinden het belangrijk dat een onafhankelijk platform voor een wijkbreed overleg als het WOG wordt voortgezet. In dit Wijkoverleg kunnen bewoners uit Gaasperdam spreken over zaken die voor het gehele gebied van belang zijn.

Het bestuur van Stichting Wijkoverleg Gaasperdam, het WOG, wordt gevormd door een onafhankelijke groep onbetaalde vrijwilligers. Zij zetten zich graag in om door samenwerking de leefbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, dienst- en hulpverlening in de wijk te bevorderen. Om deze doelstellingen te bereiken zullen ze op alle wettige manieren blijven opkomen  voor de belangen van de bewoners: het bevorderen van de invloed van wijkbewoners en -organisaties op overheden en instanties die over de leefbaarheid van de wijk en nabije omgeving beslissen en het bevorderen van de betrokkenheid, participatie en inspraak van wijkbewoners hierbij. Het WOG en het bestuur zijn geen extra bestuurslaag van de overheid of een actiegroep in het stadsdeel. In principe besluiten de aanwezigen bij het Wijkoverleg gezamenlijk over beleid en activiteiten.

Het WOG wil zich nadrukkelijk inzetten voor gemeenschappelijke, buurt-overstijgende zaken in de wijk. Activiteiten die relevant zijn voor één of enkele buurten of organisaties zijn de verantwoordelijkheid van die buurt of club zelf. Wel  kan het WOG adviseren en, wanneer na inventarisatie blijkt, dat het om een wijkbrede zaak gaat, zich er conform de doelstelling voor inzetten.

Toekomst van het WOG

 Wordt het WOG voortgezet, eventueel in bijgestelde vorm, dan kunnen ook in de toekomst om de doelstellingen te bereiken allerlei middelen en mogelijkheden worden gebruikt om de uitwisseling en samenwerking tussen bewoners, bewonersplatforms en organisaties uit de verschillende delen van het gebied te stimuleren. Met behulp van een nieuwe website, andere sociale en reguliere media; de uitgave en verspreiding van uiteenlopende andere informatiemiddelen, de instelling van project- en werkgroepen; het zo nodig verder verspreiden van informatie vanuit overheden en andere instanties van belang voor de wijk. Om zo op verschillende manieren de ideeën, wensen, vragen en behoeften van de wijkbewoners onder de aandacht te brengen van stadsdeel, gemeente en overige instanties en overheden.

April 2019

Voor meer informatie en contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 


 

Login om te antwoorden