GOGD  (Gebieds Overleg Gaasperdam Driemond)

Missie – visie

 

Het GOGD is een voortzetting van de stichting het WOG (Wijk Overleg Gaasperdam).

 

Missie

Het GOGD is een overkoepelend orgaan in Gaasperdam en Driemond. Verenigingen, stichtingen en belangengroepen kunnen zich bij het GOGD aansluiten. Het GOGD kan het voortouw nemen inzake allerlei kwesties die spelen in Gaasperdam en Driemond. Het GOGD neemt een voortrekkersrol bij allerlei zaken die in de wijk spelen. Het GOGD zorgt ervoor dat de lijntjes met diverse instanties (gemeente, politie, politiek enz.) kort zijn en blijven. Het GOGD signaleert zelf leemten in de wijk, maar laat zich zeker ook hierin voorlichten door alle stichtingen, verenigingen en belangengroeperingen in de wijk.

Het uiteindelijke doel is om een veilig, mooi en prettig leefbaar woonklimaat te bewerkstelligen.

Het GOGD heeft een pro-actieve rol; zij benadert groeperingen in de wijk. De bewonersplatforms spelen hierin een belangrijke rol. Ook komt het GOGD zelf met thema’s en ideeën.

Het GOGD wordt ondersteund door de gebiedsmakelaars, de gebiedscoördinator en de gebiedsmanager.

Visie

Het GOGD is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de bewoners in Gaasperdam en Driemond. Bewoners uit de wijk nemen zitting in het GOGD. Het GOGD heeft verschillende aandachtsgebieden, te weten communicatie, veiligheid, jeugd, Masterplan ZO, verbinding zoeken en maken, afvalverwerking, groenvoorziening, gezondheid (windmolens).

Het GOGD krijgt advies van belangengroeperingen, waaronder de platforms.

Het GOGD werkt op zowel formele als informele basis. Het motto van het GOGD is ‘Samen staan wij sterk’.

Strategie

Hoe bereikt het GOGD haar doel? Het GOGD zoekt verbinding met diverse groeperingen in de wijk, verstrekt zelf informatie waar nodig/gewenst en informeert haar achterban (platforms en verenigingen en stichtingen) via de website, nieuwsbrieven en een krant/tijdschrift.

Ook legt het GGD verantwoording af door een jaarverslag te presenteren over het afgelopen jaar en een jaarplan te maken voor het nieuwe jaar.